بازی Tom Clancy's Rainbow Six® Siege بازی Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

خرید بازی


قبل از خرید بازی لطفا راهنمای خرید از وبسایت را مطالعه نمایید.

انتخاب نسخه بازی

Rainbow Six Siege - Starter Edition
138 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
138 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Sid Meier's Civilization V
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
138 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Advanced Edition
523 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
523 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
825 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
825 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Complete Edition
1265 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1265 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
550 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
550 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
275 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
275 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
413 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
413 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1045 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1045 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید

ژانر بازی:

تگ های بازی:

مشخصات بازی

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

Mosh Pit Simulator is a VR game about a world that is overrun by brainless boneless humanoid creatures due to a terrible accident. They're like zombies but less gross and pretty harmless and just want to live normal lives. So even tho they don't have brains or bones, they still try to go shopping, drive cars, or go to dates, not necessarily doing a good job at that. But there's one person who is not OK with that. YOU! So you decide to save the world from these weird creatures. But there's nobody else left in the world but them so you end up just getting in their way for giggles.... or do you?

Features

  • Nearly 1 square km of interactive city to explore (and destroy)
  • Ability to build (and destroy) things yourself!
  • Rockets, explosives, engines and other cool stuff to build with
  • Story Mode with probably the most ridiculous plot in video games.
  • Saving replays to gifs!
  • Also, a bunch of things I totally forgot

Premise


There are many VR games out there and every time I try to play one, the first thing I try to do is destroy everything around me, and most of the titles are rigged to prevent me from doing that, and to keep me focused on the actual point of the game. Thus, I decided to create a game that will let you destroy everything. Hell, it will let you create things you can destroy later and it will allow you to share the destruction with your friends, people on the Internets, and any passing alien spaceships that somehow end up picking up your stream.

The idea behind Mosh Pit Simulator is, that you are inside a video game, with those weird humans, all governed by video game rules, but since you wear VR goggles, not all of the rules apply to you. In VR, nothing really exists, so you can lift everything up easily, punch with near-infinite strength and wreck total havoc to the extent where physics engine can't cope up anymore.

Creation


This game was created by accident. The development began in April 2016, when I got my hands on the Vive Development Kit. After playing some games, I decided to give it a shot and create something. I used a human model I have created back in October 2015, and since I had no AI and wanted to interact with the humans quick, I added a simple AI algorithm: if chest is below 1m, bump chest up. This is the AI that drives all the humans in the game even now. I started punching the humans around but it was no fun, so I cranked up the punch strength, albeit a bit too high and ended up producing a GIF of me punching these humans that promply went viral. When I woke up next morning I realised that this is the game I have to make now.

Here is the original gif.

FAQ


Q: Why "Mosh Pit Simulator"?
A: It's a fact the game has little to do with actual mosh pits (the weird bumpy dance thing people do at rock concerts), but as this was the working name, pertaining to the caption of the "original GIF", I decided to keep it as the in the game, the entire world has become a giant mosh pit that never stops.

Q: Isn't the price too steep / too low / too accurate?
A: I spent over 2 years working on this game, and will keep working on it when it's in early access, and I need food and to pay rent, and to keep working on the game. I also need to create a new game when this is all wrapped up and out of Early Access.

Q: Are you planning to add X to the game?
A: Yes!

Q: Do you have a Discord server?
A: Yup, check out the Community Hub for a link to that!

Q: Is this game an asset flip?
A: Haha, no. I'm only one person working on this game, so when I need a bus in the game for you to play with, I can either model a bus and rig it and texture it and spend few days doing that, or I can spend $5 and grab an existing model and juice it up a bit to at least roughly match the style of the game. Enough busses have been modelled already, and I can focus on making the game play better in the saved time.

Q: Why are there only dudes?
A: The humans in the game do not really have a gender and are supposed to be more like mannequins than actual humans. They don't have brains as well and they are empty inside (in VR you can put your head in and see for yourself). They have neither soul nor nipples and should be regarded as weird non-gross zombie creatures more than humans (even tho I keep calling them that, it's just a name I gave them)

Trailer Song Lyrics

blerghe blergvhe beeghlurgh blurghve
blughlurghu bleerbregh blyrghbu
blergha bleeergh

blahgerbleh blargh blegho blergh
blghrebleh bleh bleh gheerle
blargh blargh bloorgh

reekapoo dideda bahdeydoo
reebah deh keh peh deh
booh booh booh

bahrah behreh gihdee
behre beh beh rehgehse
phoo hoo pochoh
pah dah pah rrrraawrrr

behrhe ghedeh voh
reh gehdeh voh
reh gedheh blergh blergh
blergh blergh blergh blergh bleughrg

rehghe bhedeh boh
reh vehdeh goh
reh vedheh
bleughrha deugrlha heurghla bloorgh

wohahla bee ibeedeewo
raahrghl raahrghl raaaahrghl
rahrghl rrahrghl rahrghl rahrghl
rahrghl rahrghl raaaaahrghl


ribidibooh glaargh rghley dharhrara
glebrgh glebrgh glebrgh
glebrgh glebrgh glebrgh glebrgh glebrgh glebrgh
grhbgleehbrghl

تصاویر محیط بازی

ویدئو بازی

What Is R6S RU

Grim Sky RU

Para Bellum RU

Chimera RU

White Noise RU

What Is R6S RU

Burnt Horizon RU

Wind Bastion RU

نیاز به ورود

برای گذاشتن پیام نیاز است که به حساب کاربری خود وارد شوید.

ورود به حساب کاربری
;