بازی Tom Clancy's Rainbow Six® Siege بازی Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

خرید بازی


قبل از خرید بازی لطفا راهنمای خرید از وبسایت را مطالعه نمایید.

انتخاب نسخه بازی

Rainbow Six Siege - Starter Edition
300 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
300 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Sid Meier's Civilization V
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
300 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Advanced Edition
1140 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1140 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1800 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1800 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Complete Edition
2760 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2760 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
498 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1200 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1200 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2280 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2280 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
60% تخفیف
240 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
67% تخفیف
297 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 5 Gold Edition
1374 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1374 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 5 Ultimate Edition
2124 هزارتومان قیمت بازی
60% تخفیف
849 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
67% تخفیف
297 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1170 هزارتومان قیمت بازی
45% تخفیف
643 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1980 هزارتومان قیمت بازی
45% تخفیف
1089 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
60% تخفیف
240 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
67% تخفیف
297 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1170 هزارتومان قیمت بازی
45% تخفیف
643 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1980 هزارتومان قیمت بازی
45% تخفیف
1089 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1170 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1170 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1980 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1980 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1170 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1170 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1980 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1980 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1170 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1170 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1980 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1980 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
600 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
600 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
900 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
900 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1170 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1170 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
1980 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1980 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1374 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1374 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2124 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2124 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
498 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1374 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1374 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2124 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2124 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
498 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition
1374 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1374 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2124 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2124 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Operator Edition
1752 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1752 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2250 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2250 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
60% تخفیف
199 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
67% تخفیف
248 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Operator Edition
1752 هزارتومان قیمت بازی
50% تخفیف
876 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2250 هزارتومان قیمت بازی
40% تخفیف
1350 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
498 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Operator Edition
1752 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1752 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2250 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2250 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
498 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Operator Edition
1752 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1752 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2250 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2250 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
498 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
498 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition
750 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
750 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Operator Edition
1752 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
1752 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید
Rainbow Six Siege - Ultimate Edition
2250 هزارتومان قیمت بازی
0% تخفیف
2250 هزارتومان قیمت نهایی
افزودن به سبد خرید

ژانر بازی:

تگ های بازی:

مشخصات بازی

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

Release the Fury!

http://store.steampowered.com/app/606280


Darksiders Warmastered Edition Features

 • Support for up to 4k video output resolution
 • Doubled all the texture resolutions
 • Re-rendered all cutscenes in high quality
 • Rendering improvements and rework
 • Better shadow rendering quality
 • Post processing effects
 • Optimized framerate
 • Wide Variety of Graphic Options (FOV, Postprocessing effects, Anti-Aliasing, Texture Filtering, Windowed/Fullscreen, etc.)
 • Steam Trading Cards
 • Native Steam Controller Support


About the Game

Deceived by the forces of evil into prematurely bringing about the end of the world, War – the first Horseman of the Apocalypse – stands accused of breaking the sacred law by inciting a war between Heaven and Hell. In the slaughter that ensued, the demonic forces defeated the heavenly hosts and laid claim to the Earth.Brought before the sacred Charred Council, War is indicted for his crimes and stripped of his powers. Dishonored and facing his own death, War is given the opportunity to return to Earth to search for the truth and punish those responsible.

Hunted by a vengeful group of Angels, War must take on the forces of Hell, forge uneasy alliances with the very demons he hunts, and journey across the ravaged remains of the Earth on his quest for vengeance and vindication.

 • Apocalyptic Power – Unleash the wrath of War, combining brutal attacks and
  supernatural abilities to decimate all who stand in your way
 • Extreme Arsenal – Wield a devastating arsenal of angelic, demonic and Earthly
  weapons; and blaze a trail of destruction atop Ruin, War’s fiery phantom steed
 • Epic Quest – Battle across the wastelands and demon-infested dungeons of the
  decimated Earth in your quest for vengeance and redemption
 • Character Progression – Uncover powerful ancient relics, upgrade your weapons,
  unlock new abilities, and customize your gameplay style
 • Battle Heaven and Hell – Battle against all who stand in your way - from war-weary
  angelic forces to Hell’s hideous demon hordes

تصاویر محیط بازی

ویدئو بازی

What Is R6S RU

Grim Sky RU

Para Bellum RU

Chimera RU

White Noise RU

What Is R6S RU

Burnt Horizon RU

Wind Bastion RU

Phantom SIght ESRB

What Is R6S RU

Burnt Horizon RU

Wind Bastion RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

Halloween 2020 RU

Shifting Tides RU

What Is R6S RU

نیاز به ورود

برای گذاشتن پیام نیاز است که به حساب کاربری خود وارد شوید.

ورود به حساب کاربری
;